መዓልታዊ ሂወት ዘቃልል ሓበሬታ – Info om vardagen

እዋናዊ

ዜናን ሓበሬታን

ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ

ዘይንቡር ሓደጋታት የጋጥመና ኣሎ፡ እንታይ ይገበር፧

መርድእ

መድሕን

ጡረታ (ሽወደን)

መድሕን ንብረት (ሽወደን)

መድሕን ንብረት (ኤርትራ)

መድሕን ሂወት (ሽወደን)

መድሕን ሂወት (ኤርትራ)

ቤት ምግቢ – ቤት ትልሂት – ቤት መስተ

ቤት ምግቢ ሀ

ቤት ትልሂት ለ

ቤት መስተ ሐ

ቤት ምግቢ ለ

ቤት ትልሂት ሀ

ቤት መስተ ለ

ቤት ምግቢ ሀ

ቤት ትልሂት ለ

ቤት መስተ ሐ

ቤት ምግቢ ለ

ቤት ትልሂት ሀ

ቤት መስተ ለ

ቁጠባ – ኣገልግሎት – ዕዳጋ – ክራይ – ትምህርቲ – …

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ (ሽወደን)

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ (ካብ ሽወደን ወጻኢ)

ደለይቲ ስራሕ (ኣብ ሙሉእ ዓለም)

ዝካረ ቦታ (ሽወደን)

ዝካረ ቦታ (ኣብ ኤርትራ)

ዝካረ ቦታ (ኣብ ካልእ ቦታታት)

ትካረ ማኪና (ሽወደን)

ትካረ ማኪና (ኣብ ኤርትራ)

ዝካረ ናውቲ (ኣብ ሽወደን)

ኪኢላታት ስነ-ጽባቐ (መሸጥቲ-ቆነንቲ-ሓነንቲ-መቀዝቲ …)

ኪኢላታት ኢደ-ስርሓውቲ ህንጻ

ኪኢላታት ማኪና

ደቅና

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ (ደቡብ ስቶክሆልም)

መምህር ቋንቋ ኣደ (ስቶክሆልም)

መምህር ቋንቋ (ስቶክሆልም)

መምህር ዕዮ ገዛ (ስቶክሆልም)

መምህር ምምራሕ ማኪና (ስቶክሆልም)

መምህር ሙዚቃ (ስቶክሆልም)

ርክብ ምሳና – Kontakta oss

ሓበሬታ ንምሃብ ኮነ ሓሳብኩም ንምግላጽ ነዚ መሕትት ብምልኣኽ ተራኸቡና፡ የቐንየልና ነመስግን ከኣ።

7 + 3 =